Regulament privind Organizarea, Dezvoltarea si Intretinerea spatiilor verzi din Orasul Gataia


Cap. I. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament are ca obiect:

  a) adoptarea de masuri si norme privind dezvoltarea, întretinerea si amenajarea zonelor verzi din Orasul Gataia;
  b) conditiile de autorizare a taierilor de arbori, a amenajarii si reamenajarii zonelor verzi;
  c) reglementarea activitatilor ce se desfasoara pe zonele verzi.

Art. 2. (1) În sensul normelor tehnice în vigoare, sunt considerate spatii verzi urmatoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul Orasului:

  a) scuarurile amplasate în cadrul ansamblurilor de locuit, aferente unor dotari publice, în incintele unitatilor economice, social-culturale, de învatamânt, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret, cu arbori plantati izolat sau în grupari si gazon;
  b) gradinile si parcurile publice;
  c) aliniamentele de arbori, plantate în lungul strazilor.

  (2) Nu fac obiectul prezentei reglementari:

  a) vegetatia din extravilan inclusa în fondul forestier
  b) zonele si fâsiile de protectie a apelor, râurilor si bazinelor de apa
  c) perdelele de protectie amplasate pe terenurile cu destinatie agricola
  d) ariile naturale protejate
  e) spatiile verzi de pe terenurile aflate în proprietatea privata si care nu sunt utilizate în interes public.


Cap. II. ADMINISTRAREA SPATIILOR VERZI


Art. 3. (1) Dezvoltarea si protectia spatiilor verzi din Orasul Gataia se realizeaza în conformitate cu Reglementarile Planului Urbanistic General al Orasului Gataia, Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului înconjurator modificata prin OUG 114/2007, Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic), Legea Pomiculturii nr. 348/2003, O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor si Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
(2) Schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare în documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Art. 4. (1) Protectia spatiilor verzi, a dotarilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurata de catre proprietarii si administratorii acestora si prin intermediul institutiilor de ordine publica abilitate conform legislatiei în vigoare.
(2) Institutiile de ordine publica sunt obligate sa acorde ajutorul solicitat de proprietarii si administratorii spatiilor verzi în vederea prevenirii si combaterii actiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor si vegetatiei din spatiile verzi.

Art. 5. (1) Lucrarile de întretinere specifice de sezon din parcuri, scuaruri si aliniamente stradale se executa de catre operatorii de servicii aflati în relatii contractuale cu Primaria Orasului Gataia.
(2) – Neîndeplinirea obligatiilor contractuale de catre operatorii de servicii în domeniul întretinerii si amenajarii spatiilor verzi atrage penalizari de întârziere, conform prevederilor contractuale.
(3) Operatorii de servicii de întretinere spatii verzi vor raspunde pentru pagubele rezultate din întretinerea necorespunzatoare a materialului plantat, pentru folosirea de materiale dendrologice atacate de boli.
(4) Operatorii de servicii au obligatia de a oferi o garantie de minim 1 an pentru materialul dendrologic plantat si minim 1 luna pentru materialul floricol folosit în amenajari.